Friday, September 11, 2009

အေျခခံ ဗုဒၶအယူအဆမ်ား။ (ယခင္တပတ္မွ အဆက္)

ဒီတစ္ပတ္ ဥပုသ္ေန႔အတြက္ေတာ႔ အရင္တပတ္က တင္ထားခဲ႔တဲ႔ အေျခခံဗုဒၶအယူအဆမ်ားမွ က်န္ေနေသးတဲ႔ အပိုင္းေတြကို ဆက္လက္တင္ေပးပါရေစရွင္။  ကိုယ္တုိင္လည္း က်င္႔ၾကံအားထုတ္နုိင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ျဖင္႔ (လမ္းမလြဲဘဲ) တရားထူးတရားျမတ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိနုိင္ပါရေစ.....။
++++++++++++++
ေမး။ လုိခ်င္တပ္မက္မႈတုိ႔သည္ ကာယိကဒုကၡကို မည္ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေစပါသလဲ။
>>>ေျဖ။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံုး  ဟုိဟုိသည္သည္ လုိခ်င္တပ္မက္မႈမ်ား လူတုိ႔တြင္ ရွိေပသည္။ အထူးသျဖင္႔အသက္ရွင္ၿပီး ရွည္ၾကာစြာ ေနလုိမႈ ဘ၀တဏွာ၊  ဘ၀မက္ေမာမႈသည္ အလြန္အားႀကီးေသာ စြမ္းအင္ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး  ထုိဘ၀တဏွာစြမ္းအင္၏ တြန္းအားေၾကာင္႔ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ဘ၀အသစ္တြင္ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း ျဖစ္လာရပါသည္။ ေမြးဖြားလာလွ်င္ ရုပ္ခႏၶာသည္ ရွိလာရပါသည္။ ရုပ္ခႏၶာရွိလာလွ်င္ ရုပ္၏ ပင္ကိုသဘာ၀အရ ေဖာက္လွဲ ေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါရျခင္း၊ နာျခင္း စသည္႔ ကာယိကဒုကၡမ်ား ျဖစ္လာရပါေတာ႔သည္။ လိုခ်င္သည္မ်ားရေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရလြန္းသျဖင္႔ စိတ္သာမက ကိုယ္ပါ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ား၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက်မႈမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကိုယ္ခႏၶာသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင္႔အမွ်  အုိမင္းရင္႔ေရာ္လာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသဆံုးျခင္းျဖင္႔ အဆံုးသတ္ရပါသည္။  ထို႔ေၾကာင္႔ ဘ၀ကို တပ္မက္မႈ ဘ၀တဏွာသည္ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ၿပီး ဘ၀သစ္ကိုေမြးဖြားေစေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၍ ကာယိကဒုကၡမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ဟုတ္ကဲ႔။ ေကာင္းပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း လုိခ်င္မႈမ်ား လံုးလံုးလ်ားလ်ား မရွိေတာ႔လွ်င္ ဘာမွ မရႏုိင္ေတာ႔သျဖင္႔ ဘာမွလည္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေတာ႔ပါ။ ယင္းသို႔ ဆုိလွ်င္ တုိးတက္မႈဆိုသည္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္ပါေတာ႔မည္လား။

>>>ေျဖ။ မွွန္ပါသည္။ ဗုဒၶ၏ အလုိအရ ကြ်န္ေတာ္ဆုိ႔၏ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ေလာဘမ်ား အေတာမသတ္ဘဲ ဟိုဟိုသည္သည္ အဆက္မျပတ္ လုိခ်င္တပ္မက္ေနမႈသည္ ဒုကၡျဖစ္ျခင္း၏  အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သျဖင္႔ ထုိကဲ႔သို႔ တပ္မက္ေသာ စိတ္မ်ိဳး စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနမႈကို ရပ္တန္းက ရပ္နုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင္႔လွပါသည္။
ဗုဒၶက လူတုိင္းအား လုိခ်င္ေသာ ေလာဘႏွင္႔ လိုအပ္ေသာ ဆႏၵ ၵကို  ကဲြျပားစြာ ခဲြျခားႏုိင္ေအာင္ ညြန္ျပခဲ႔ပါသည္။ မိမိဘ၀အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ဆႏၵကို ျပည္႔၀ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမည္။ လိုခ်င္ေသာ ေလာဘရမက္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပဳျပင္ယူရပါမည္။ လုိအပ္ေသာ ဆႏၵမ်ားမွာ ျပည္႔၀ေအာင္ ျဖည္႔နုိင္ေသာ္လည္း  လိုခ်င္ေသာ တဏွာမွာကား ေအာက္ေျခပြင္႔ေနေသာ ပုလင္းကဲ႔သို႔ ထည္႔တုိင္း၀င္ၿပီး ဘယ္ေသာအခါမွ  ျပည္႔နုိင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါ။
လူ႔ဘ၀အတြက္ အေျခခံက်ၿပီး အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။  ထိုလုိအပ္ခ်က္မ်ား  ျပည္႔၀ေအာင္ ရည္မွန္းၿပီး  ၾကိဳးစားအားထုတ္ရပါမည္။  လုိအပ္ခ်က္ထက္ပိုေနေသာ တပ္မက္မႈေလာဘမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ႔နည္းေစရပါမည္။  အားလံုးကို ၿခံဳလုိက္လွ်င္ ဘ၀၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာလဲ ဟူ၍ ေမးလာခဲ႔လွ်င္ ေက်နပ္ေရာင္႔ရဲၿပီး စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ဖုိ႔သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။

ေမး။ ဘ၀တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာခဲ႔ပါသည္။  ထုိကိစၥနွင္႔ပတ္သက္၍ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိပါသလား။
>>>ေျဖ။  ခုိင္ခုိင္လံုလံု ျပႏုိင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကိစၥကိို ေနာက္ပိုင္းမွ အေသးစိတ္ေျဖပါမည္။ သစၥာတရားနွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆက္ၾကရေအာင္။

ေမး။ မင္႔ျမတ္ေသာ တတိယေျမာက္ သစၥာတရားသည္ ဘာပါလဲ။
>>> ေျဖ။  ျမင္႔ျမတ္ေသာ တတိယေျမာက္ သစၥာတရား၏ သေဘာမွာ အမွန္တကယ္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ ဒုကၡမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနုိင္ၿပီး ခ်မ္းေျမ႔မႈကိုရယူႏုိင္သည္  ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သစၥာတရားသည္  သစၥာတရားေလးပါးတြင္  အလြန္အေရးႀကီးေသာသစၥာတရားျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆုိိေသာ္ မွန္ကန္ေသာ ခ်မ္းေျမ႔မႈနွင္႔ ေရာင္႔ရဲမႈတုိ႔သည္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ကို ဗုဒၶကိုယ္တုိင္ အေသအခ်ာ ျပထားေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။  အသံုးမက်ေသာ အပိုေလာဘမ်ား၊ တပ္မက္မႈမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး ဘ၀တြင္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔သမွ် ရရွိသမွ်ျဖင္႔ ေရာင္႔ရဲေနတတ္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔မည္၊ ဘ၀တြင္ ၾကံဳၾကိဳက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း  ေၾကာက္ရံြ႕စိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္မ်ား ကင္းစြာ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမည္ဆုိပါက ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္  ေလာဘေၾကာင္႔ ျဖစ္ေသာ ဒုကၡမ်ားမွ ကင္းၿငိမ္းၿပီး လြတ္ေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔မႈကို ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သုိ႔  ဘ၀ကို  ေနနုိင္ျခင္းသည္သာလွ်င္္ ဘ၀ကို  ျပည္႔၀စြာ ရင္ဆုိင္ ေနထုိင္မႈ စတင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆံုးမရွိေသာ  တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည္႔ ေလာဘမ်ားကို  ျပည္႔၀ေအာင္ ၾကိဳးစားေနရျခင္းမ်ား လံုး၀ မရွိေတာ႔သျဖင္႔ အျခားေသာ လူမ်ား၏ လုိအင္မ်ားကို ျပည္႔၀ေအာင္  ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ  အခ်ိန္အင္အားနွင္႔ အခြင္႔အေရးမ်ား  ရလာပါသည္။  ဤအဆင္႔တြင္ ေစတသိကဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေ၀းၿပီး  အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းေအးမႈကို ရရိွပါသည္။  ဤအဆင္႔ကို နိဗၺာန္ ဟုေခၚပါသည္။
ေမး။ နိဗၺာန္  ဆုိတာ ဘာလဲ။  နိဗၺာန္သည္ ဘယ္မွာလဲ။
>>>ေျဖ။  နိဗၺာန္၏ သေဘာသည္ အခ်ိန္နွင္႔ ေနရာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္မ်ားမွ ေက်ာ္လြန္ေသာ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ အခ်ိန္နွင္႔ ေနရာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္းမွ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ေျပာျပရန္ ခက္ခဲပါသည္။ စဥ္းစားရန္ပင္ ခက္ခဲပါသည္။ အေတြးနွင္႔ စကားလံုးတုိ႔သည္  အခ်ိန္နွင္႔ ေနရာအကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္းမွာ ရွိေသာအရာမ်ား၊ အျခင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပညႊန္းဆိုရန္ လုံေလာက္ပါသည္။ နိဗၺာန္သည္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္လြန္သည္႔ သေဘာျဖစ္၍  လႈပ္ရွားသည္႔ သေဘာကင္းၿပီး  အုိမင္းရင္႔ေရာ္ျခင္းသေဘာ၊ ေသဆံုးျခင္းသေဘာလည္း ကင္းစင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔  နိဗၺာန္သည္ ထာ၀ရၿမဲပါသည္။ နိဗၺာန္သည္ ေနရာအကန္႔အသတ္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း  ေဘာင္ အကန္႔ အသတ္မရွိပါ။ ငါ ဟူေသာ အတၱသေဘာလည္း မရွိပါ။  အတၱမဟုတ္ျခင္းသေဘာလည္း မရွိပါ။ ျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္သည္႔ သေဘာလည္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ နိဗၺာန္သေဘာသည္  အကန္႔အသတ္ မရွိသည္႔ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ နိဗၺာန္သည္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔မႈ ျဖစ္သည္ ဟု ဗုဒၶကိုယ္တုိင္ အေသအခ်ာမိန္႔ထားပါသည္။
နိဗၺာန္သည္ အျမင္႔ျမတ္ဆံုးေသာခ်မ္းေျမ႕ၿငိမ္းေအးမႈ ျဖစ္သည္။ Nirvana is the highest  happiness.
 
ေမး။ အခ်ိန္နွင္႔ ေနရာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္မွ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ သေဘာသည္ ရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား ျပႏုိင္ပါသလား။
>>>ေျဖ။ မျပႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ရွိျခင္းသေဘာကိုမႈ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိန္နွင္႔ ေနရာ  အကန္႔အသတ္ျဖင္႔  လႈပ္ရွားေသာ သေဘာမွာ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေလာကႀကီးပင္  ျဖစ္ပါသည္။  ထုိသေဘာသည္ အမွန္တကယ္ ရွိသကဲ႔သို႔ပင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေနရာအကန္႔အသတ္ေဘာင္မွ ကင္းလြတ္ေသာ နိဗၺာန္သေဘာလည္း ရွိသည္ကို  ေကာက္ယူေဖာ္ညႊန္း ေျပာနုိင္ပါသည္။  နိဗၺာန္ရွိသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင္႔ သက္ေသမျပႏုိင္ေသာ္လည္း နိဗၺာန္ရွိသည္ဟု  ဗုဒၶကိုယ္တိုင္က ေျပာဆုိခဲ႔ပါသည္။ နိဗၺာန္နွင္႔  ပတ္သက္၍  ဗုဒၶက ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိခဲ႔ပါသည္။
မေမြးဖြားျခင္း၊ မျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မဖန္တီး မျပဳလုပ္ရျခင္း၊ မေပါင္းစည္းျခင္း သေဘာသည္ ရွိပါသည္။ ဤမေမြးဖြား၊ မျဖစ္ေပၚ၊ မျပဳလုပ္၊ မေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား မရွိခဲ႔ပါလွ်င္ ေမြးဖြားျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္းသေဘာတုိ႔မွ  ကင္းလြတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရျခင္းလည္း ရွိစရာမလုိေတာ႔ေပ။ သို႔ေသာ္ မေမြးဖြားျခင္း၊  မျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မဖန္တီးမျပဳလုပ္ရျခင္း၊ မေပါင္းစည္းျခင္း သေဘာတုိ႔သည္ အမွန္ရွိသည္႔အတြက္  ေမြးဖြားျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း သေဘာတုိ႔မွ ၾကိဳးစားလြတ္ေျမာက္ျခင္း သေဘာသည္ ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကိုယ္တုိင္ ရသည္႔အခါ နိဗၺာန္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိလာၾကပါလိမ္႔မည္။ ရသည္႔အခ်ိန္တုိင္ေအာင္ လက္ေတြ႔က်င္႔ၾကံအားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
@@@@@@@

No comments: